REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez "DKO_Daniel_Oponowicz" z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 5a/3, 21-560 Międzyrzec Podlaski. Numer NIP: 537-219-18-90, prowadzącego między innymi sprzedaż akcesoriów do telefonów komórkowych za pośrednictwem sieci Internet – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem www.igloves.pl
1.2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie (zwanym dalej „Klientem”), a sprzedającym, (zwanym dalej „DKO”)
1.3. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pfełną zdolność do czynności prawnych.
1.4. Każdy podmiot składający zamówienie („Klient”) za pośrednictwem strony www.igloves.pl ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku stosowania się do zasad w nim zawartych.
1.5. Dokonując zakupów w sklepie internetowym na stronie igloves.pl Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2. Dane Klienta
2.1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – DKO nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
2.2. DKO zastrzega prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane Klienta wynikające z rejestracji, będą niezupełne (w szczególności brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności.
Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych przez Klienta uniemożliwia dokonanie realizacji zakupu. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki, dokonania rozliczeń lub wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych).

4. Przedmiot działalności
4.1. Przedmiotem działalności DKO jest między innymi sprzedaż akcesoriów do telefonów komórkowych za pośrednictwem sieci Internet w szczególności poprzez witrynę www.igloves.pl.
4.2. DKO prezentuje zdjęcia oferowanych wyrobów w formie cyfrowej na stronie www.igloves.pl. Zdjęcia produktów prezentowanych na stronie są własnością DKO. DKO dokłada wszystkich starań aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i prezentowały produkty zgodnie z ich rzeczywistym stanem i kolorystyką. Ewentualne różnice pomiędzy prezentacją internetową a wyglądem rzeczywistym wynikają z przyczyn technicznych i nie są zamierzone przez DKO.

5. Zakupy
5.1. Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.igloves.pl
5.2. Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku Złóż Zamówienie oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
5.3. Zapłata za zamówione produkty uiszczana jest na rachunek bankowy DKO za pośrednictwem firmy PayU S.A. . Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.
5.4. Pracownik DKO informuje o ewentualnych zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.

6. Ceny
6.1. Wszystkie ceny podane na stronach www.igloves.pl są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
6.2 Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

7. Dostawa
7.1. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje przy pomocy usług Poczty Polskiej S.A., zgodnie z obowiązującym cennikiem i warunkami dostawy.
7.2. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszt dostawy pokrywa Klient i wynosi on 5 zł brutto za zamówienie wysłane pod ten sam adres w ilości do 5 szutk produtku.
7.3. Termin realizacji złożonych i opłaconych zamówień wynosi do 21 roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie DKO.
7.4. Koszty transportu i dostawy Towaru ponosi Klient.
7.5. Wysyłka Towarów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8 Wady, zwroty, reklamacje

8.1. DKO ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.

8.2 Klient może złożyć reklamację na adres DKO jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez DKO lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
8.3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail lub listu poleconego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w DKO, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
8.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, DKO zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
8.5. DKO rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. DKO nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej z umową w przypadku jej stwierdzenia po upływie dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi, chyba że określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. W takim przypadku DKO odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
8.6. W przypadku reklamacji dotyczących widocznych uszkodzeń mechanicznych Towarów lub przesyłki powstałych podczas transportu, Klient podpisze w obecności osoby dostarczającej Towar odpowiedni protokół reklamacyjny.
8.7. Klient powinien sprawdzić Towar w momencie jego dostawy.
8.8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady kupujący może żądać obniżenia ceny, naprawy, wymiany lub odstąpić od umowy na zasadach opisanych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
8.9.  Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w art. 8.5, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
8.10. DKO gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty, z zastrzeżeniem, że jeśli część ceny została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona należność pieniężna faktycznie uiszczona przez Klienta, a rabat zostanie ponownie zapisany na Koncie. Koszt przesyłki Towaru przez Klienta podlega zwrotowi przez DKO.

9 Pliki cookies
9.1. Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
9.2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest DKO Daniel Oponowicz.
9.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
9.4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
9.5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

10 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

10.1.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
10.2.    Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
10.2.1 formularz udostępniany przez DKO
10.2.2. wiadomością e-mail, na adres info@igloves.pl oraz igloves.pl@gmail.com,
10.2.3. w formie pisemnej, na adres DKO_Daniel_Oponowicz, ul. Wyszyńskiego 5a/3; 21-560 Międzyrzec Podlaski.
10.3.    Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
10.4.    Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
10.4.1  dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
10.4.2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
10.4.3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
10.5.    Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
10.5.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
10.5.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
10.5.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10.5.4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
10.5.5. zawartej w drodze aukcji publicznej;
10.6.    W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres DKO.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
10.7.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
10.8.    Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10.9.  Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10.10.  Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

11. Zakończenie
W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.